miagrey:

Gorgeous young James.  White Teeth (2002) (x)